«Обьявление»
Юридические услуги
Юридические услуги
Юридическая консультация с выездом к клиенту
2. Юридическая консультация без выезда к клиенту
3. Составление документов: (Писем, Заявлений, Жалоб, Ходатайств и т.д.)
4. Представительство в суде по гражданским делам:
• Семейные споры
• Имущественные споры
• Наследственные дела
• Жилищные споры
• Земельные споры
• Трудовые споры
• Защита прав потребителей
• Налоговые дела
• Споры со страховыми компаниями
• Возмещение ущерба
• Обжалование решений суда
5. Взыскание долга по исполнительному документу (сопровождение исполнительного производства)
6. Оказание юридических услуг для юридических лиц
И многое другое.
1.Заң кеңесін беру үшін тұрғылықты мекен жайға шығу
3. Құжаттарды ресімдеу: (Хаттарды, Өтініштерді, Шағымдарды, Өтінішхаттарды және т. б.)
4. Сотта өкілдік ету-азаматтық істер бойынша:
• Отбасылық даулар
• Мүліктік даулары
• Тұрғын үй даулары
• Жер даулары
• Еңбек даулары
• Тұтынушылардың құқықтарын қорғау
• Салық ісі
• Даулар сақтандыру компанияларымен
• Залалды өтеу
• Сот шешімдерін шағымдану
5. Борышты өндіріп алу атқару құжаты бойынша (сүйемелдеу атқарушылық іс жүргізу )
6. Заң қызметін көрсету үшін заңды тұлғалар
Және т. б.Информация размещена/обновлена:
Смотреть похожие объявления